Wiki Category: Fujiwara no Morosuke

Fujiwara no Takamitsu

Fujiwara no Takamitsu

Period: Heian Period Occupation: Writer, Monk Family: Fujiwara no Morosuke (father) Fujiwara no Tamemitsu (brother) Fujiwara no Koretada (brother) Fujiwara no Kanemichi (brother) Fujiwara no Kaneie (brother) Fujiwara no Kinsue (brother) Birth: – Death: 944AD Fujiwara no Takamitsu Fujiwara no Takamitsu (藤原 高光) was a member of the Fujiwara Clan, more[...]

Fujiwara no Kaneie

Fujiwara no Kaneie

Period: Heian Period Occupation: Chunagon, Dainagon, Sesshō, Kampaku, Dajo Daijin Family: Fujiwara no Morosuke (father) Fujiwara no Michitsuna no Haha (wife) Fujiwara no Michitaka (son) Fujiwara no Michikane (son) Fujiwara no Michinaga (son) Fujiwara no Michitsuna (son) Fujiwara no Senshi (daughter) Fujiwara no Koretada (brother) Fujiwara no Kanemichi (brother) Fujiwara no[...]

Fujiwara no Kanemichi

Fujiwara no Kanemichi

Period: Heian Period Occupation: Sesshō, Kampaku, Dajo Daijin Family: Fujiwara no Morosuke (father) Fujiwara no Yoshitaka (son) Fujiwara no Koretada (brother) Fujiwara no Kaneie (brother) Fujiwara no Kinsue (brother) Fujiwara no Tamemitsu (brother) Birth: 925AD Death: 977AD Fujiwara no Kanemichi Fujiwara no Kanemichi (藤原 兼通) was a member of the Fujiwara[...]

Fujiwara no Tamemitsu

Fujiwara no Tamemitsu

Period: – Occupation: – Family: Fujiwara no Morosuke (father) Fujiwara no Koretada (brother) Fujiwara no Kanemichi (brother) Fujiwara no Kaneie (brother) Fujiwara no Kinsue (brother) Birth: – Death: – Fujiwara no Tamemitsu Fujiwara no Tamemitsu (藤原 為光) was a member of the Fujiwara Clan, more specifically the Hokke Branch of this clan.[...]

Fujiwara no Morosuke

Fujiwara no Morosuke

Period: Heian Period Occupation: Udajin Family: Fujiwara no Tadahira (father) Fujiwara no Tamemitsu (son) Fujiwara no Koretada (son) Fujiwara no Kanemichi (son) Fujiwara no Kaneie (son) Fujiwara no Kinsue (son) Fujiwara no Takamitsu (son) Fujiwara no Saneyori (brother) Fujiwara no Morotada (brother) Birth: 908AD Death: 960AD Fujiwara no Morosuke Fujiwara no Morosuke[...]

Fujiwara no Saneyori

Fujiwara no Saneyori

Period: Heian Period Occupation: Kampaku, Sesshō Family: Fujiwara no Tadahira (father) Fujiwara no Yoritada (son) Fujiwara no Morotada (brother) Fujiwara no Morosuke (brother) Birth: 900AD Death: 970AD Fujiwara no Saneyori Fujiwara no Saneyori (藤原 実頼) was a member of the Fujiwara Clan, more specifically the Hokke Branch of this clan. He was the[...]

Fujiwara no Morotada

Fujiwara no Morotada

Period: Heian Period Occupation: – Family: Fujiwara no Tadahira (father) Fujiwara no Saneyori (brother) Fujiwara no Morosuke (brother) Birth: – Death: – Fujiwara no Morotada Fujiwara no Morotada (藤原 師尹) was a member of the Fujiwara Clan, more specifically the Hokke Branch of this clan. He was the son of Fujiwara no[...]

Fujiwara no Kinsue

Fujiwara no Kinsue

Period: Heian Period Occupation: Statesman / Dajō daijin Family: Fujiwara no Morosuke (father) Birth: 956AD Death: 1029AD Fujiwara no Kinsue Fujiwara no Kinsue (藤原 公季) was a member of the Fujiwara Clan, more specifically the Hokke Branch of this clan, living from 956-1029AD. He was the son of Fujiwara no Morosuke[...]

Fujiwara no Koretada

Fujiwara no Koretada

Period: Heian Period Occupation: Waka Poet, Udaijin, sesshō, dajō daijin. Family: Fujiwara no Morosuke (father) Fujiwara no Yoshitaka (son) Fujiwara no Kanemichi (brother) Fujiwara no Kaneie (brother) Fujiwara no Kinsue (brother) Fujiwara no Tamemitsu (brother) Birth: 924AD Death: 972AD Fujiwara no Koretada Fujiwara no Koretada (藤原 伊尹) was a member of[...]

Fujiwara no Tadahira

Fujiwara no Tadahira

Period: Heian Period Occupation: Sadajin, Sesshō, Waka Poet. Family: Fujiwara no Mototsune (father) Fujiwara no Saneyori (son) Fujiwara no Morosuke (son) Fujiwara no Morotada (son) Fujiwara no Tokihira (brother) Fujiwara no Nakahira (brother) Fujiwara no Onshi I (sister) Fujiwara no Onshi II (sister) Fujiwara no Sanekata (great-grandson) Birth: 880AD Death:[...]