Wiki Category: Emperor Koko

Fujiwara no Mototsune

Fujiwara no Mototsune

Period: Heian Period Occupation: Udajin, Sessho, Dajo Daijin, Kampaku Family: Fujiwara no Nagara (father) Fujiwara no Tokihira (son) Fujiwara no Nakahira (son) Fujiwara no Tadahira (son) Fujiwara no Onshi I (daughter) Fujiwara no Onshi II (daughter) Birth: 836AD Death: 891AD Fujiwara no Mototsune Fujiwara no Mototsune (藤原 基経) was a member[...]