Wiki Category: Sei Shonagon

Fujiwara no Kintō

Fujiwara no Kintō

  Period: Heian Period Occupation: Poet, Caligrapher, Statesman. Family: Fujiwara no Yoritada (father) Fujiwara no Sadayori (son) Birth: 966AD Death: 1041AD Fujiwara no Kintō Fujiwara no Kintō (藤原 公任) was a renowned member of the Fujiwara Clan living from 966-1041AD.12 He was the son of Fujiwara no Yoritada12 and had[...]

Kiyohara no Motosuke

Kiyohara no Motosuke

Period: Heian Period Occupation: Nashitsubo no Gonin, Poet Family: Kiyohara no Fukayabu (grandfather) Sei Shonagon (daughter) Birth: 908AD Death: 990AD Kiyohara no Motosuke Kiyohara no Motosuke (清原 元輔) was a Heian Period poet living between 908 and 990AD. He was the grandson of Kiyohara no Fukayabu,1 and was the father[...]

Fujiwara no Sanekata

Fujiwara no Sanekata

  Period: Heian Period Occupation: Waka Poet, Governor. Family: Fujiwara no Tadahira (great-grandfather) Birth: – Death: 998AD Fujiwara no Sanekata Fujiwara no Sanekata (藤原 実方) was a member of the Fujiwara Clan, more specifically the Hokke Branch of this clan. He was the great-grandson of the poet Fujiwara no Tadahira. He[...]