Wiki Category: Nihon koki

Fujiwara no Otsugu

Fujiwara no Otsugu

Period: Nara Period / Heian Period Occupation: Udajin, Sadaijin Family: Fujiwara no Momokawa (father) Birth: 773 Death: 843 Fujiwara no Otsugu Fujiwara no Otsugu (藤原 緒嗣) was a member of the Fujiwara Clan, more specifically the Shikike Branch of this clan. Living from 773-843 he was the son of Fujiwara no[...]