Wiki Category: Kiyohara no Fukayabu

Kiyohara no Motosuke

Kiyohara no Motosuke

Period: Heian Period Occupation: Nashitsubo no Gonin, Poet Family: Kiyohara no Fukayabu (grandfather) Sei Shonagon (daughter) Birth: 908AD Death: 990AD Kiyohara no Motosuke Kiyohara no Motosuke (清原 元輔) was a Heian Period poet living between 908 and 990AD. He was the grandson of Kiyohara no Fukayabu,1 and was the father[...]