Wiki Category: Emperor Reizei

Fujiwara no Kaneie

Fujiwara no Kaneie

Period: Heian Period Occupation: Chunagon, Dainagon, Sesshō, Kampaku, Dajo Daijin Family: Fujiwara no Morosuke (father) Fujiwara no Michitsuna no Haha (wife) Fujiwara no Michitaka (son) Fujiwara no Michikane (son) Fujiwara no Michinaga (son) Fujiwara no Michitsuna (son) Fujiwara no Senshi (daughter) Fujiwara no Koretada (brother) Fujiwara no Kanemichi (brother) Fujiwara no[...]