Wiki Category: Shin-chokusenshu

Fujiwara no Teika

Fujiwara no Teika

Period: Heian Period / Kamakura Period Occupation: Waka Poet Family: Fujiwara no Shunzei (father) Priest Jakuren (brother-in-law) Birth: 1162AD Death: 1241AD Fujiwara no Teika Fujiwara no Teika, also known as Fujiwara no Sadaie (藤原 定家) was a member of the Fujiwara Clan living from 1162 to 1241. He was the son[...]