Wiki Category: Shikibu-kyo

Fujiwara no Umakai

Fujiwara no Umakai

Period: Asuka Period / Nara Period Occupation: shikibu-kyō Family: Fujiwara no Fubito (father) Fujiwara no Momokawa (son) Fujiwara no Hirotsugu (son) Fujiwara no Yoshitsugu (son) Fujiwara no Kiyonari (son) Fujiwara no Miyako (sister) Fujiwara no Asukabehime (sister) Fujiwara no Fusasaki (brother) Fujiwara no Muchimaro (brother) Fujiwara no Maro (brother) Birth:[...]