Wiki Category: Fujiwara no Akiko

Fujiwara no Shōshi

Fujiwara no Shōshi

Period: Heian Period Occupation: Empress Family: Emperor Ichijō (husband) Emperor Go-Ichijō (son) Emperor Go-Suzaku (son) Fujiwara no Michinaga (father) Fujiwara no Kenshi (sister) Fujiwara no Ishi (sister) Fujiwara no Norimichi (brother) Fujiwara no Yorimichi (brother) Birth: 988AD Death: 1074AD Fujiwara no Shōshi Fujiwara no Shōshi (藤原 彰子) was a member[...]