Wiki Category: Emperor Konoe

Fujiwara no Masuko

Fujiwara no Masuko

Period: Heian Period / Kamakura Period Occupation: Empress Consort Family: Fujiwara no Kin’yoshi (father) Fujiwara no Yorinaga (adopted by) Birth: 1140 Death: 1201 Fujiwara no Masuko Fujiwara no Masuko was a member of the Fujiwara Clan living from 1140-1201. She also is known by the names Fujiwara no Ōiko, Fujiwara no[...]