Wiki Category: Bai Juyi

Fujiwara no Yukinari

Fujiwara no Yukinari

Period: Heian Period Occupation: Caligrapher Family: Fujiwara no Koretada (grandfather) Fujiwara no Yoshitaka (father) Birth: 972AD Death: 1027AD Fujiwara no Yukinari Fujiwara no Yukinari (藤原 行成) (972-10271 10282AD) was a member of the Fujiwara Clan, more specifically the Hokke Branch of this clan. The son of Fujiwara no Yoshitaka, during his[...]