Wiki Category: Fujiwara no Takamitsu

Fujiwara no Takamitsu

Fujiwara no Takamitsu

Period: Heian Period Occupation: Writer, Monk Family: Fujiwara no Morosuke (father) Fujiwara no Tamemitsu (brother) Fujiwara no Koretada (brother) Fujiwara no Kanemichi (brother) Fujiwara no Kaneie (brother) Fujiwara no Kinsue (brother) Birth: – Death: 944AD Fujiwara no Takamitsu Fujiwara no Takamitsu (藤原 高光) was a member of the Fujiwara Clan, more[...]

Fujiwara no Morosuke

Fujiwara no Morosuke

Period: Heian Period Occupation: Udajin Family: Fujiwara no Tadahira (father) Fujiwara no Tamemitsu (son) Fujiwara no Koretada (son) Fujiwara no Kanemichi (son) Fujiwara no Kaneie (son) Fujiwara no Kinsue (son) Fujiwara no Takamitsu (son) Fujiwara no Saneyori (brother) Fujiwara no Morotada (brother) Birth: 908AD Death: 960AD Fujiwara no Morosuke Fujiwara no Morosuke[...]